Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH RIÊNG


PSS rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc phần sau để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi.

PSS sử dụng hệ thống đăng ký cho khách hàng của PSS. Thủ tục đăng ký trang web của chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp cho PSS thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, địa chỉ đường phố và thông tin nhân khẩu học khác. PSS thu thập thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi và với một số đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp. Khi bạn đăng ký với PSS và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, bạn không ẩn danh với chúng tôi.

PSS cũng thu thập thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung của PSS và khi bạn truy cập các trang của PSS hoặc các trang của một số đối tác PSS nhất định. PSS có thể kết hợp thông tin về bạn với thông tin chúng tôi có được từ các đối tác kinh doanh hoặc các công ty khác.

Đối với một số tính năng đăng ký nâng cao nhất định, PSS tự động nhận và ghi lại thông tin từ máy tính và trình duyệt của bạn, bao gồm thông tin cookie, thuộc tính phần mềm và phần cứng cũng như trang bạn yêu cầu. PSS sử dụng thông tin cho các mục đích chung sau: để đáp ứng các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ, tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn, tiến hành nghiên cứu và cung cấp báo cáo ẩn danh cho khách hàng nội bộ và bên ngoài.

PSS không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với những người khác hoặc các công ty không liên kết ngoại trừ việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu, khi chúng tôi được sự cho phép của bạn hoặc trong các trường hợp sau:

  • Chúng tôi cung cấp thông tin cho các đối tác đáng tin cậy, những người làm việc thay mặt hoặc với PSS theo các thỏa thuận bảo mật. Các công ty này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp PSS liên lạc với bạn về các đề nghị từ PSS và các đối tác của chúng tôi. Tuy nhiên, các công ty này không có bất kỳ quyền độc lập nào để chia sẻ thông tin này.
  • Chúng tôi phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý.
  • Chúng tôi tin rằng cần phải chia sẻ thông tin để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm các điều khoản sử dụng của PSS hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật .
  • Chúng tôi chuyển thông tin về bạn nếu PSS được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác. Trong trường hợp này, PSS sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin về bạn được chuyển và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.